Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie “Specjalista do spraw audytu energii odnawialnej”

Zasady zwrotu kosztów ze szkolenia “Specjalista do spraw audytu energii odnawialnej”

 


Zasady zwrotu kosztów ze szkolenia “Specjalista do spraw audytu energii odnawialnej”:

 

1. W przypadku kosztów związanych z przejazdem uczestnika projektu środkami komunikacji publicznej:

 

 • bilet z trasy na której podróżuje uczestnik (zwrot kosztów może być dokonany do tej kwoty),
 • zaświadczenie od przewoźnika publicznego środka transportu o najniższym koszcie przejazdu na danej trasie (jeżeli koszt ten jest inny niż na bilecie dodatkowo oświadczenie uczestnika, w którym będzie wyjaśniona ta rozbieżność),
 • dokument, np. oświadczenie uczestnika o dojeżdżaniu na usługi w ramach projektu z innej miejscowości niż miejscowość, w której świadczone są usługi,
 • lista obecności na usługach świadczonych w ramach projektu, na które dojeżdżał uczestnik.

2. W przypadku przejazdu samochodem prywatnym (własnym) uczestnika:

 

 • zaświadczenie od przewoźnika publicznego środka transportu o najniższym koszcie przejazdu na danej trasie (zwrot kosztów może być dokonany do tej kwoty),
 • kserokopia prawa jazdy uczestnika projektu oraz kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu uczestnika, który był wykorzystywany do przejazdów na usługi w projekcie (w przypadku, gdy uczestnik podróżuje samodzielnie własnym samochodem),
 • oświadczenie osoby dowożącej uczestnika projektu na usługi w ramach projektu oraz kserokopia prawa jazdy osoby dowożącej (w przypadku, gdy uczestnik był dowożony własnym samochodem przez osobę trzecią),
 • dokument, np. stosowne oświadczenie, opisujący sytuację uczestnika projektu, który potwierdza konieczność skorzystania z takiej formy wsparcia w ramach projektu przez danego uczestnika (dojeżdżania lub bycia dowożonym własnym samochodem),
 • lista obecności na usługach świadczonych w ramach projektu, na które dojeżdżał uczestnik.

3. W przypadku przejazdu samochodem prywatnym użyczonym:

 

 • zaświadczenie od przewoźnika publicznego środka transportu o najniższym koszcie przejazdu na danej trasie (zwrot kosztów może być dokonany do tej kwoty),
 • kserokopia prawa jazdy uczestnika projektu oraz kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu użyczonego, który był wykorzystywany do przejazdów na usługi w projekcie (w przypadku, gdy uczestnik podróżuje samodzielnie użyczonym samochodem),
 • oświadczenie osoby dowożącej o dowożeniu uczestnika i/lub oświadczenie osoby użyczającej własny samochód uczestnikowi projektu w celu dojazdu na usługi w ramach projektu oraz kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu, który był wykorzystywany do dojazdów oraz kserokopia prawa jazdy osoby dowożącej (w przypadku, gdy uczestnik był dowożony przez osobę trzecią użyczonym samochodem)
 • dokument, np. stosowne oświadczenie, opisujący sytuację uczestnika projektu, który potwierdza konieczność skorzystania z takiej formy wsparcia w ramach projektu (dojeżdżania lub bycia dowożonym użyczonym samochodem),
 • lista obecności na usługach świadczonych w ramach projektu, na które dojeżdżał uczestnik.

Kwota maksymalna zwrotu kosztów dojazdu nie może przekroczyć 84zł na osobę

 

Projekt realizowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operaycjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki,

Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa w przedsiębiorstwie.