Informacje o szkoleniu “Aktywni na rynku pracy”

Euroinvent w partnerstwie z Urzędem Gminy Drelów realizując projekt “Aktywni na rynku pracy” zapraszają do udziału w BEZPŁATNYM szkoleniu

 

 

 

 

 

Kurs prawa jazdy kategorii C+E

 

Język angielski – podstawy (40h)

 

Zapewniamy dodatkowe bezpłatne badania lekarskie oraz egzamin.Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające poniższe kryteria:

 1. Osoby nie posiadające statusu osoby długotrwale bezrobotnej; (Określenie “osoba długotrwale bezrobotna” dotyczy osób, które w przeciągu ostatnich 24 miesięcy były zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy przez co najmniej 12 miesięcy).
 2. Osoby nie kontynuujące nauki w systemie dziennym.
 3. Osoby nie będące zatrudnione na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego ani umowy o pracę nakładczą.
 4. Osoby nie wykonujące pracy i nie świadczące usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło, ani z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych.
 5. Osoby, które nie nabyły prawa do emerytury.
 6. Osoby, które nie pobierają: zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego.
 7. Osoby, które nie korzystają z: urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowawczego.
 8. Osoba, która nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym, lub zależnym nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 1ha przeliczeniowy.
 9. Osoba, która nie jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej oraz nie jest członkiem spółdzielni socjalnej.
 10. Osoba, która nie jest osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niezdolną do podjęcia pracy i samozatrudnienia.
 11. Osoba, wobec której nie orzeczono całkowitej niezdolności do pracy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu:

 

EUROINVENT

ul. Partyzantów 1
21-560 Międzyrzec Podlaski

tel. (83) 371 22 18.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VI “Rynek pracy otwarty dla wszystkich”

Działanie 6.3 “Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”